preskoči na sadržaj

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

NATJEČAJI ZA RADNO MJESTO

Odluka o neizboru kandidata po Natječaju za radno mjesto stručnog suradnika - pripravnika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 15. 11. 2018. 10:33

  Klasa: 132-01/18-01/2

  Urbroj: 2144-15-01-18-1

  Labin, 14.11.2018. godine

Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  i članka 113. Statuta Škole, ravnatelj OŠ Matije Vlačića Labin Edi Juričić, prof., donosi                                  

Odluku o neizboru kandidata po Natječaju za radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga/ice - pripravnika

 1. Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  i članka 113. Statuta Škole, ravnatelj OŠ Matije Vlačića Labin Edi Juričić, prof., donio je  Odluku o neizboru kandidata prijavljenog na Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga/ice – pripravnika na određeno i puno radno vrijeme, 40 h ukupnog tjednog radnog vremena.
 2. Natječaj je objavljen dana 30.10.2018. godine  na oglasnoj ploči i web stranici Škole, kao i na  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 3. Na sjednici Školskog odbora dana 14.11.2018. godine ravnatelj škole ne predlaže kandidata po natječaju za predmetno radno mjesto. Ravnatelj donosi odluku o neizboru.
 4. Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju kandidata koji se prijavio na natječaj, te uz prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Matije Vlačića Labin, ravnatelj škole donosi Odluku kojom je natječajni postupak okončan bez izbora kandidata prijavljenog na natječaj.
 5. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, o čemu će kandidat biti obaviješten u zakonskom roku.
 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na sjednici Školskog odbora dana 14.11.2018. godine, ravnatelj škole nije predložio kandidata po natječaju budući da prijavljeni kandidat nije ispunio uvjete iz natječaja. Naime, natječaj je raspisan radi stjecanja prvog radnog iskustva u svojstvu pripravnika, a prijavljeni kandidat ima već odrađen pripravnički staž u školi te je podnesena prijava za polaganje stručnog ispita za zvanje za koje je školovan.

Slijedom navedenog te zbog nemogućnosti realizacije natječaja, donesena je navedena Odluka o neizboru kandidata prijavljenog na natječaj.

 

                                                                                                 Ravnatelj škole:

                                                                                                 Edi Juričić, prof.

 

 

 

[više]

Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja 24.10.-02.11.2018. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 15. 11. 2018. 09:43

Klasa: 112-03/18-01/66

Urbroj: 2144-15-01-18-1

Labin, 15.11.2018. godine

 • Kandidatima – svima

Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web-u Škole, dana 24.10.2018. godine za obavljanje poslova:

učitelja/ice RN u produženom boravku, na određeno i puno radno vrijeme, 40 h ukupnog tjednog radnog vremena,

obaviještavamo Vas da je Odlukom ravnatelja škole, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 14.11.2018. godine, primljena:

Nensi Zgrablić iz Labina

s kojom će ravnatelj škole sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme.

[više]

Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Luela Radićanin, 5. 11. 2018. 09:54

 

 • Kandidatima – svima

 

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja                

 

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web-u Škole, dana 19.10.2018. godine za obavljanje poslova:

2.učitelja/ice RN u produženom boravku, na određeno i puno radno vrijeme, 40 h ukupnog tjednog radnog vremena,

3.učitelja/ice EJ , na određeno i nepuno radno vrijeme, 4 h ukupnog tjednog radnog vremena,

obaviještavamo Vas da je Odlukom ravnatelja škole, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 02.11.2018. godine, primljena:

pod točkom br. 2 – Ema Šćira iz Labina

pod točkom br. 3 – Maja Višković iz Labina

  s kojima će ravnatelj škole sklopiti ugovore o radu na određeno vrijeme.

                      

   S poštovanjem,     

                                                                             Ravnatelj Škole:

                                                                              Edi Juričić, prof.

 

[više]

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/ice - pripravništvo Vijest ima dokument u privitku

Autor: Luela Radićanin, 30. 10. 2018. 09:24

Osnovna škola Matije Vlačića  Labin

 52220  L  A  B  I  N  - Zelenice  4

 Tel.: 052 855-488 ; ravnatelj 854-328

 e.mail : ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

          Klasa: 132-01/18-01/1

          Urbroj: 2144-15-01-18-1

          Labin, 30.10.2018. godine

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12. i 16/17.), a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, Osnovna škola Matije Vlačića Labin, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 1. Stručni suradnik: PEDAGOG/ICA (M/Ž)

 

 • na određeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

Prema čl. 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

- presliku domovnice

- presliku rodnog lista

- elektronički zapis o radno – pravnom statusu

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Matije Vlačića Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjetima dostaviti na adresu: Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220, Labin (s napomenom : „Za Natječaj“).

 

O rezultatima kandidati će biti izvješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

 

 

 

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                  Edi Juričić, prof.

 

 

 

 

[više]

Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja/ice prirode i biologije

Autor: Luela Radićanin, 26. 10. 2018. 13:32

Klasa: 112-03/18-01/56

                 Urbroj: 2144-15-01-18-1

                 Labin, 26.10.2018. godine

 

 • Kandidatima – svima

 

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja/ice prirode

                 i biologije

                

 

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web-u Škole, dana 12.10.2018. godine za obavljanje poslova  učitelja/ice prirode i biologije,  na određeno i nepuno radno vrijeme, 29 h ukupnog tjednog radnog vremena, obaviještavamo Vas da je Odlukom ravnatelja škole, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 25.10.2018. godine, primljena:

 

Matea Tireli, prof. iz Rapca

te će s istom ravnatelj škole sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme.

                         

   S poštovanjem,        

 

                                                                                                Ravnatelj Škole:

                                                                                                Edi Juričić, prof.

[više]

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta

Autor: Luela Radićanin, 24. 10. 2018. 12:07

          Klasa: 112-03/18-01/54

          Urbroj: 2144-15-01-18-1

          Labin, 24.10.2018. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  te članka 5. i 6. Pravilnika o radu Škole, Osnovna škola Matije Vlačića Labin, objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (M/Ž) – na određeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

Prema čl. 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

- presliku domovnice

- presliku rodnog lista

- elektronički zapis o radno – pravnom statusu

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20

Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri

%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Matije Vlačića Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjetima dostaviti na adresu: Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220, Labin (s napomenom : „Za Natječaj“).

 

O rezultatima kandidati će biti izvješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

 

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                  Edi Juričić, prof.

 

 

 

[više]

Poništenje dijela Natječaja za radno mjesto Vijest ima dokument u privitku

Autor: Luela Radićanin, 23. 10. 2018. 14:58

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(„Narodne novine“ broj 87/08., 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 152/14, 7/17, 68/18), te članka 113. Statuta Osnovne škole Matije Vlačića Labin, ravnatelj škole Edi Juričić, prof., dana 23. listopada 2018. godine donosi

                                                   

 

                                              O D L U K U

                                 o poništenju dijela Natječaja

 

I.

 

Poništava se dio Natječaja objavljen dana 19. listopada 2018. godine  na mrežnim stranicama Škole, oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i to u točki 1. - Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (M/Ž) – na neodređeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica.

II.

Dio natječaja se poništava u točki 1. zbog proceduralne pogreške. Ponovljeni Natječaj za navedeno radno mjesto biti će objavljen u zakonskom roku.

III.

Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole, oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

 

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.                                                                                   

                                                                                   Ravnatelj Škole:

                                                                                                Edi Juričić, prof.

 

 Klasa: 112-01/18-01/5

 Urbroj: 2144-15-01-18-1

 Labin, 23.10.2018. godine

[više]

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta

Autor: Luela Radićanin, 19. 10. 2018. 09:12

          Klasa: 112-01/18-01/4

          Urbroj: 2144-15-01-18-1

          Labin, 19.10.2018. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  te članka 5. i 6. Pravilnika o radu Škole, Osnovna škola Matije Vlačića Labin, objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (M/Ž) – na neodređeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica
 2. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (M/Ž) – na određeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica,
 3. Učitelj/ica engleskog jezika (M/Ž) – na određeno i nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

Prema čl. 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, u kojoj treba biti obavezno navedeno radno mjesto za koje se kandidati prijavljuju,  kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

- presliku domovnice

- presliku rodnog lista

- elektronički zapis o radno – pravnom statusu

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/

Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje

%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Matije Vlačića Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjetima dostaviti na adresu: Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220, Labin (s napomenom : „Za Natječaj“).

 

O rezultatima kandidati će biti izvješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

 

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                  Edi Juričić, prof.

 

[više]

Natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta - učitelj/ica prirode/biologije

Autor: Luela Radićanin, 12. 10. 2018. 09:01

Klasa: 112-03/18-01/48

          Urbroj: 2144-15-01-18-1

          Labin, 12.10.2018. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  te članka 5. i 6. Pravilnika o radu Škole, Osnovna škola Matije Vlačića Labin, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Učitelj/ica prirode i biologije (M/Ž) – na određeno i nepuno radno vrijeme, 29 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

 

 

Uvjeti:

Prema čl. 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

- presliku domovnice

- presliku rodnog lista

- elektronički zapis o radno – pravnom statusu

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema članku 102. st.1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br.121/17) dodatne informacije o dokazima iz čl. 103. st.1 koje trebaju priložiti uz prijavu mogu potražiti na poveznici:


https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Matije Vlačića Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjetima dostaviti na adresu: Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220, Labin (s napomenom : „Za Natječaj“).

 

O rezultatima kandidati će biti izvješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

 

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                  Edi Juričić, prof.

 

 

[više]

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Luela Radićanin, 12. 9. 2018. 15:06

KLASA: 602-01/18-01/79

URBROJ: 2144-15-01-18-1

DATUM: 14. kolovoza 2018.

 

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OŠ „MATIJE VLAČIĆA“ LABIN  kao partner u projektu raspisuje

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI, 

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK/CA

                       

Broj traženih osoba: 3

Mjesto rada: OŠ „Matije Vlačića“                  

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2018/2019

Traži se uključivanje:

Broj sati tjedno

1.

Osnovna škola „Matije Vlačića“  Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

2. r

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

23

2.

Osnovna škola „Matije Vlačića“  Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

2. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

23

3.

Osnovna škola „Matije Vlačića“  Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

1. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

21

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za školsku godinu 2018/2019.

 

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu sa pojedinom školom sukladno trajanju školske godine 2018./19. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 

Edukaciju u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“ za školsku godinu 2018./19. organizirat će Grad Pazin dana 23., 24., 27. i 28. kolovoza 2018. godine s početkom u 15,00 sati u prostorima Spomen doma u Pazinu.

 

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na adresu Škole te moraju biti zaprimljene najkasnije do 21. kolovoza 2018. godine.

 

Prijavu je potrebno poslati s  naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

               Ravnatelj:

Edi Juričić

[više]

Natječaj za popunjenje radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 18. 10. 2017. 07:00

 

Labin, 31.10.2017. godine

                                                                     Kandidatima – svima

 

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja

 

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web-u Škole, dana 18.10.2017. godine, obaviještavamo Vas da je Odlukom ravnatelja škole, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 31.10.2017. godine, primljena:

 1. Dolores Muhvić, mag.ing.kemijskog inženjerstva, na poslovima učiteljice kemije, na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 16 h ukupnog tjednog radnog vremena

 

 1. Romi Belanić, mag.educ. EJ i HJ, na poslovima učiteljice engleskog jezika, na određeno i puno radno vrijeme (zamjena Lee Černjul na bolovanju), 40 h ukupnog tjednog radnog vremena

 

 1. Ema Šćira, mag.prim.obrazovanja, na poslovima učiteljice RN, na određeno i puno radno vrijeme (zamjena Jadranke Franković na bolovanju), 40 h ukupnog tjednog radnog vremena

 

 1. Iva Sergo, mag.psihologije, na poslovima stručnog suradnika psihologa, na određeno i nepuno radno vrijeme, 20 h ukupnog tjednog radnog vremena                         

                                                                   Ravnatelj Škole:

                                                                   Edi Juričić, prof.

 

Klasa: 112-01/17-01/8

Urbroj: 2144-15-01-17-1

Labin, 18.10.2017. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)  te članka 5. i 6. Pravilnika o radu Škole, Osnovna škola Matije Vlačića Labin, objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Učitelj/ica kemije (M/Ž)  – na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

 

 1. Učitelj/ica engleskog jezika (M/Ž) – na određeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka djelatnice na rad , 1 izvršitelj/ica

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave (M/Ž) – na određeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka djelatnice na rad , 1 izvršitelj/ica

 

 1. Stručni suradnik/ica – psiholog/ica  (M/Ž) – na određeno i nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 

Prema čl. 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (s napomenom za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje) i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

- presliku domovnice

- presliku rodnog lista

- elektronički zapis o radno – pravnom statusu

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjetima dostaviti na adresu: Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220, Labin (s napomenom : „Za Natječaj“).

O rezultatima kandidati će biti izvješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                  Edi Juričić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[više]

Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa/ice

Autor: Tanja Dobrić, 28. 8. 2017. 09:59

 

 

Klasa: 112-02/17-01/9

 Urbroj: 2144-15-01-17-1

 Labin, 28.08.2017. godine

 

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa/ice

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web-u Škole, dana 04.08.2017. godine za obavljanje poslova  stručnog suradnika – psihologa/ice,  na neodređeno i puno radno vrijeme, 40 h ukupnog tjednog radnog vremena, obaviještavamo Vas da je Odlukom ravnatelja škole, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 25.08.2017. godine, primljena:

Lorena Černjul, dipl.psiholog – prof., iz Labina, Kapelica 44.

                                                                                   Ravnatelj Škole:

                                                                                   Edi Juričić, prof.

[više]

Natječaj za pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tanja Dobrić, 28. 8. 2017. 09:53

 

KLASA: 602-01/17-01/61

URBROJ: 2144-15-01-17-1

DATUM: 18.08.2017.

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Osnovna škola Matije Vlačića Labin kao partner u projektu raspisuje

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 2

Mjesto rada:  Osnovna škola Matije Vlačića Labin

                     R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Traži se uključivanje:

Sati/tjedno

1

Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

1.R.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

21

2

Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

1.R.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

21

 Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.

 UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 Edukaciju će organizirati Grad Pazin u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

                                                           Ravnatelj škole:

                                                            Edi Juričić, prof.

 

[više]

Natječaj za psihologa 2017 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tanja Dobrić, 28. 8. 2017. 09:53

[više]

 


Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

 

  NA VRH  

 
Ispis statistike od 31. 8. 2018.

Ukupno: 34496
Ovaj mjesec: 12673
Ovaj tjedan: 994
Danas: 349
 

 
 
 > Natječaji za radno mjesto
CMS za škole logo
Osnovna škola Matije Vlačića Labin / Zelenice 4, HR-52220 Labin / www.os-mvlacica-labin.skole.hr / ured@os-mvlacica-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju