preskoči na sadržaj

Osnovna škola Matije Vlačića Labin

NATJEČAJI ZA RADNO MJESTO

Natječaj za popunjenje radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 18. 10. 2017. 07:00

 

Labin, 31.10.2017. godine

                                                                     Kandidatima – svima

 

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja

 

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web-u Škole, dana 18.10.2017. godine, obaviještavamo Vas da je Odlukom ravnatelja škole, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 31.10.2017. godine, primljena:

 1. Dolores Muhvić, mag.ing.kemijskog inženjerstva, na poslovima učiteljice kemije, na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 16 h ukupnog tjednog radnog vremena

 

 1. Romi Belanić, mag.educ. EJ i HJ, na poslovima učiteljice engleskog jezika, na određeno i puno radno vrijeme (zamjena Lee Černjul na bolovanju), 40 h ukupnog tjednog radnog vremena

 

 1. Ema Šćira, mag.prim.obrazovanja, na poslovima učiteljice RN, na određeno i puno radno vrijeme (zamjena Jadranke Franković na bolovanju), 40 h ukupnog tjednog radnog vremena

 

 1. Iva Sergo, mag.psihologije, na poslovima stručnog suradnika psihologa, na određeno i nepuno radno vrijeme, 20 h ukupnog tjednog radnog vremena                         

                                                                   Ravnatelj Škole:

                                                                   Edi Juričić, prof.

 

Klasa: 112-01/17-01/8

Urbroj: 2144-15-01-17-1

Labin, 18.10.2017. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)  te članka 5. i 6. Pravilnika o radu Škole, Osnovna škola Matije Vlačića Labin, objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Učitelj/ica kemije (M/Ž)  – na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

 

 1. Učitelj/ica engleskog jezika (M/Ž) – na određeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka djelatnice na rad , 1 izvršitelj/ica

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave (M/Ž) – na određeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka djelatnice na rad , 1 izvršitelj/ica

 

 1. Stručni suradnik/ica – psiholog/ica  (M/Ž) – na određeno i nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 

Prema čl. 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (s napomenom za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje) i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

- presliku domovnice

- presliku rodnog lista

- elektronički zapis o radno – pravnom statusu

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjetima dostaviti na adresu: Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220, Labin (s napomenom : „Za Natječaj“).

O rezultatima kandidati će biti izvješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                  Edi Juričić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[više]

Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa/ice

Autor: Tanja Dobrić, 28. 8. 2017. 09:59

 

 

Klasa: 112-02/17-01/9

 Urbroj: 2144-15-01-17-1

 Labin, 28.08.2017. godine

 

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa/ice

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web-u Škole, dana 04.08.2017. godine za obavljanje poslova  stručnog suradnika – psihologa/ice,  na neodređeno i puno radno vrijeme, 40 h ukupnog tjednog radnog vremena, obaviještavamo Vas da je Odlukom ravnatelja škole, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 25.08.2017. godine, primljena:

Lorena Černjul, dipl.psiholog – prof., iz Labina, Kapelica 44.

                                                                                   Ravnatelj Škole:

                                                                                   Edi Juričić, prof.

[više]

Natječaj za pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tanja Dobrić, 28. 8. 2017. 09:53

 

KLASA: 602-01/17-01/61

URBROJ: 2144-15-01-17-1

DATUM: 18.08.2017.

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Osnovna škola Matije Vlačića Labin kao partner u projektu raspisuje

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 2

Mjesto rada:  Osnovna škola Matije Vlačića Labin

                     R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Traži se uključivanje:

Sati/tjedno

1

Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

1.R.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

21

2

Osnovna škola Matije Vlačića Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

1.R.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

21

 Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.

 UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 Edukaciju će organizirati Grad Pazin u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

                                                           Ravnatelj škole:

                                                            Edi Juričić, prof.

 

[više]

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Luela Radićanin, 12. 9. 2018. 15:06

KLASA: 602-01/18-01/79

URBROJ: 2144-15-01-18-1

DATUM: 14. kolovoza 2018.

 

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OŠ „MATIJE VLAČIĆA“ LABIN  kao partner u projektu raspisuje

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI, 

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK/CA

                       

Broj traženih osoba: 3

Mjesto rada: OŠ „Matije Vlačića“                  

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2018/2019

Traži se uključivanje:

Broj sati tjedno

1.

Osnovna škola „Matije Vlačića“  Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

2. r

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

23

2.

Osnovna škola „Matije Vlačića“  Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

2. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

23

3.

Osnovna škola „Matije Vlačića“  Labin, Zelenice 4, 52220 Labin

1. r.

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

21

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za školsku godinu 2018/2019.

 

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu sa pojedinom školom sukladno trajanju školske godine 2018./19. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 

Edukaciju u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“ za školsku godinu 2018./19. organizirat će Grad Pazin dana 23., 24., 27. i 28. kolovoza 2018. godine s početkom u 15,00 sati u prostorima Spomen doma u Pazinu.

 

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na adresu Škole te moraju biti zaprimljene najkasnije do 21. kolovoza 2018. godine.

 

Prijavu je potrebno poslati s  naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

               Ravnatelj:

Edi Juričić

[više]

Natječaj za psihologa 2017 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tanja Dobrić, 28. 8. 2017. 09:53

[više]

 


Zelenice 4

855-488

ured@os-mvlacica-labin.skole.hr

 

 

  NA VRH  

 

 
Ispis statistike od 31. 8. 2018.

Ukupno: 2444
Ovaj mjesec: 2357
Ovaj tjedan: 169
Danas: 80
 
 
 > Natječaji za radno mjesto
CMS za škole logo
Osnovna škola Matije Vlačića Labin / Zelenice 4, HR-52220 Labin / www.os-mvlacica-labin.skole.hr / ured@os-mvlacica-labin.skole.hr
preskoči na navigaciju